Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Den här informationen syftar till att förklara hur MD Broddplugg hanterar dina personuppgifter och detta inkluderar även informationen i våra formulär. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till vårt kontor.

Personuppgiftsansvarig

MD Broddplugg är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss.

Kontaktuppgifter

Organisationsnummer 900208-1520

MD Broddplugg
Kungsgatan 40
352 33 Växjö
Telefon 073 84 24 214 mdbroddplugg@gmail.com

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. Vårt dataskyddsombud:

Mikaela Davoust

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Lagringstid

MS Broddplugg kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med lagen för GDPR, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

Men lämna gärna feedback direkt till oss.

Ändamål &
rättslig grund

MD Broddplugg använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en bra upplevelse i vår verksamhet. Detta gäller all information vi får in via vår hemsida, butik samt kundbesök.